• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره 2000 در باکس به طول 10 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  20002211003366
  • شماره انتخابی می توتند بعد از 2000 شماره همراه شما و یا تلفن ثابت شما باشد.
  • با توجه به این که شرکت خط مذکور را به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد داد و هزینه فعال سازی خط توسط این واحد به اپراتور پرداخت خواهد شد خط می بایست  ترافیک ارسال 1000 عدد در هر ماه داشته باشد.
  • فرآیند فعال شدن  خطوط همراه احراز هویت و تایید مدارک ممکن است ساعاتی به طول بی انجامد.
  • شماره انتخابی می تواند رند باشد ولی از درج خطوط خیلی رند مانند 20001111111111 یا 20002222222200 و یا  مشابه خودداری فرمایید در غیر این صورت خط رندم توسط این واحد به جای شماره انتخابی فعال خواهد شد.
انتخاب شماره اختصاصی:   2000